0
Trang chủ   Bơm định lượng

Bơm định lượng

Máy bơm định lượng sẽ xác định chính xác dung dịch sản phẩm sẽ đi qua hay gọi chuẩn hơn là cung cấp 1 lưu lượng nhất định từ vị trí nọ qua vị trí khác
- Lưu lượng của dòng bơm định lượng có mức độ chính xác rất cao đạt tới 0,001 %